Groenloseweg borculo fwklOp dinsdag 24 april 2018 kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan 50 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Op het NOS-journaal waren die dag beelden te zien van het verwijderen van bomen als een mogelijke invulling van de verbetering van de verkeersveiligheid. Maandag 30 april hebben we de minister onze expertise op het gebied van bomen aangeboden. Om te komen tot effectieve en efficiënte oplossingen. Inmiddels is een reactie van het ministerie ontvangen waarin wordt gewezen op de uitgangspunten die Rijkswaterstaat hanteert bij het veiliger maken van bermen. Tijdens het bepalen of een gevaar (in dit geval een boom) weggehaald kan worden, wordt o.a. ook rekening gehouden met de volgende aspecten: landschap, leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit. Het is dus niet zo dat bomen die te dicht op de weg staan bij voorbaat al weg moeten. Als culturele bomen behouden kunnen worden door bijv. afschermen, dan geniet dat de voorkeur. Zo wil het ministerie cultuurlandschap behouden en de weg veiliger maken. In juni vond een gesprek met de minister plaats. 

BEA Herman Best klDe Bomen Effect Analyse (BEA), de standaardmethode van de Bomenstichting om van te voren de effecten op bomen bij bouw en herinrichting inzichtelijk te maken, wordt sinds 2003 landelijk gebruikt en is examenstof voor de ‘groene’ studenten.

Ook gemeenten maken veel gebruik van de mogelijkheden die de BEA biedt. Door toepassing van de BEA zijn ontwerpen aangepast en veel bomen behouden. Ontwikkelingen gaan door, ook in de bomenwereld en daarom is een begin gemaakt met het actualiseren van de BEA. De Bomenstichting werkt hierbij samen met het kennisplatform CROW en gemeenten. De planning is om eind dit jaar de BEA 2.0 te presenteren.

Gemeente Alkmaar heeft het Noordwest Ziekenhuis vanwege uitbreidingsplannen 13.000 m2 zoekgebied gegeven, waarvan maximaal 8.000 m2 mag worden gekapt. Dit betreft de Alkmaarderhout, het oudste cultuurbos van Nederland. Actiegroep ‘Red de Hout’ zet zich in om het stadspark te behouden. Zie de uitzending De Monitor (KRO) op dinsdag 7 mei 2017. Meer info op Red de Hout.

Leve(n)de speelplekken, Bomen in het middelpunt is een nieuwe uitgave van de Bomenstichting! Met dit boek wordt het mogelijk werkelijk groene speelplekken aan te leggen en in goede staat te houden. Ook voor kinderen is het boek toegankelijk: Pien, een stoer en slim meisje, beleeft in elk hoofdstuk een bomenavontuur. Lees het interview met Annemiek van Loon over het ontstaan en het doel van dit fraaie boek! Te bestellen via de webwinkel.

De Bomenstichting heeft op 15 april 2016 bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor de kap van 105 bomen op het terrein Brinkgreven in Deventer. Een beoordeling per boom ontbrak, de vergunning was gevraagd in verband met 'dunning en veiligheid'. Aangezien er op 10 maart 2016 bomen waren gekapt voordat de vergunning was verleend, heeft de Bomenstichting ook aangifte van illegale kap gedaan. Het bezwaar heeft geleid tot een gesprek met de gemeente en de vergunninghouder. Vervolgens zijn er gegevens verstrekt ter onderbouwing van de kapaanvraag. De gemeente heeft zes potentiële vleermuisbomen uit de vergunning gehaald, waarna het bezwaar is ingetrokken. De kap in maart betrof andere bomen dan waarvoor de vergunning was gevraagd. Deze kap zou niet vergunningplichtig zijn geweest omdat het dunning betrof. Er is echter op verschillende plaatsen gekapt zonder dat van dunning kan worden gesproken. Het OM heeft nog niet van zich laten horen.

In de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel worden meer dan 14.000 bomen bedreigd in verband met het project Zuidasdok. De A10 wordt verbreed over een lengte van 7 km en deels ondergronds gelegd. Het project gaat meer dan 10 jaar duren. De Bomenstichting vindt het onzorgvuldig dat de kapvergunningen nu al worden worden verleend terwijl de werkwijze en planning van de aannemer nog niet vaststaan. Het just in time-beginsel is niet in de vergunningen vastgelegd. Daarnaast zijn er procedurele fouten gemaakt. In de zienswijze roept de Bomenstichting de minister van Infrastructuur en Milieu op de aanvragen in te trekken.Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend. Zie voor meer informatie de website van Bomenstichting Amsterdam!

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet bevat bepalingen over de bescherming van natuur en dier- en plantensoorten, maar ook over de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet. Alle provincies hebben verordeningen vastgesteld waarin is geregeld hoe een kapmelding moet worden ingediend, waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden verleend. Sommige provincies hebben ook beleidsregels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven wanneer een kapverbod wordt opgelegd.

De provinciale verordeningen (en beleidsregels)
Zoek in de documenten op trefwoord "houtopstanden" en kijk ook naar de begripsbepalingen, waarin definities - bijvoorbeeld "boskern" - zijn gegeven.
Let op: geldigheidsdatum is 26 februari 2017, nadien kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Drenthe
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Flevoland
Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016

De populier dreigt uit het Hollandse landschap te verdwijnen. Vroeger werden populieren juist aangeplant vanwege het vermogen om snel te groeien. Nu ze ouder zijn geworden, worden ze vaak bedreigd met kap uit angst voor takbreuk. Vaak wordt daarna een andere soort herplant, waardoor de diversiteit zal verdwijnen. Om aandacht te geven aan het verdwijnen van de populier heeft Vroege Vogels i.s.m. Stichting Probos zondag 11 oktober 2015 tot Dag van de Populier uitgeroepen. De Bomenstichting leverde een bijdrage door in elke provincie een aantal populieren op de kaart te zetten.

Langs provinciale wegen worden steeds vaker en op grote schaal bomen gekapt.

verbeeldingbpmeerzichtoranjewoudimpressiemogelijkeindbeeld
 

Op 14 oktober 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Meerzicht, Koningin Julianaweg 55, Oranjewoud. Het plan bevat geen enkele regel tot behoud van acht bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Ons beroep is ongegrond verklaard, omdat de bescherming van de bomen volgens de Raad van State afdoende is gewaarborgd in de APV van Heerenveen. De gemeenteraad heeft voldoende aangetoond dat alle handelingen die een aantasting van de waardevolle houtopstand in het plangebied tot gevolg kunnen hebben, waaronder het verhogen van het grondvlak ter plaatse van de bomen, vergunning- dan wel meldingsplichtig zijn. Wij hadden betoogd dat in de APV alleen wordt gesproken over ernstige beschadiging van een boom en dat verharding, ophoging of graven binnen de kroonprojectie van bomen vaak leidt tot de discussie of dit al dan niet tot ernstige beschadiging zal leiden en dat het daarom van belang is om in het bestemmingsplan duidelijk aan te geven welke handelingen in de groeiplaats al dan niet zijn toegestaan. De Raad van State heeft dit betoog tot onze teleurstelling niet gevolgd.

Goed nieuws! Het kabinet heeft 27 mei 2016 een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd met een aanpassing van het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Hierdoor kunnen provincies en gemeenten onder de nieuwe wet knotwilgen en knotpopulieren buiten de bebouwde kom Boswet toch met regelgeving beschermen. Lees Kamerstukken.

ETW-ers die 20 monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen inspecteren, kunnen hiervoor punten krijgen voor hun hercertificering. Ook het bijwonen van instructiebijeenkomsten levert punten op. Geïnteresseerd? Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar de Bomenstichting.

Ter gelegenheid van de troonswisseling zijn in veel gemeenten koningsbomen geplant. 

Over de kwaliteit van de tuinstad Vogelwijk in Den Haag en de omringende natuurgebieden.