Kapvergunning ingetrokken 64 bomen Putten

Kapvergunning ingetrokken 64 bomen Putten

Premature en slordige kapvergunning ingetrokken na bezwaarschrift Bomenstichting!
De gemeente Putten heeft op 29 maart 2017 een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van 64 bomen langs de Zuiderzeestraatweg. De kap zou nodig zijn in verband met de aanleg van het fietspad. Het ontwerp moest echter nog ter inzage worden gelegd. In het bezwaarschrift van de Bomenstichting is uiteengezet dat de vergunning prematuur is verleend en dat het onderliggende bomenrapport verschillende fouten bevat. In reactie hierop is de vergunning op 10 juli 2017 ingetrokken.

 

Studiedag nieuwe ‘Wet natuur’

Studiedag nieuwe ‘Wet natuur’

Natuurbescherming en kansen voor bomen op 14 februari 2017 
De Bomenstichting en IPC Groene Ruimte organiseren gezamenlijk op 14 februari 2017 een studiedag over de nieuwe Wet natuur in relatie tot bomen. Welke kansen biedt de nieuwe wet voor bescherming en behoud van bomen en wat zijn nieuwe (on)mogelijkheden voor gemeenten en provincies?

Onderwerpen
• De nieuwe Wet natuur: Veranderingen en de betekenis hiervan voor de boom
• Welke ruimte krijgen gemeenten onder de nieuwe wet om bomen in het buitengebied te beschermen en hoe gaan provincies om met het kapverbod en de ontheffing van de herbeplantingsplicht?
• Casus belangenafweging veiligheid en natuurwaarden in/om bomen

Locatie IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Doelgroep: Boomspecialisten en –beheerders, beleidsmedewerkers, beheerderabonnees, contactpersonen en geïnteresseerde donateurs van de Bomenstichting
Kosten € 125. Beheerderabonnees en contactpersonen krijgen 20% korting

Zie voor het programma en aanmelding de website van IPC Groene Ruimte!

Stem op Bomenstichting!

Stem op Bomenstichting!
Bomen zijn onze bondgenoten als het gaat om klimaatbeheersing. Om dit bij een groot publiek onder de aandacht te brengen doet de Bomenstichting mee aan de jaarlijkse advertentiewedstrijd van de NRC, de NRC Charity Awards. Twee studenten van de Willem de Kooningacademie hebben op eigen wijze een advertentie opgesteld; deze zal in groot formaat op 10 augustus in de krant staan. Er is ook een publieksprijs te winnen. Stem daarom op onze advertentie via de NRC-website, uiterlijk 25 augustus!

Workshop Levende speelplekken

Workshop Levende speelplekken
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) organiseert op 8 mei a.s. deze workshop n.a.v. ons nieuwe boek Leve(n)de speelplekken, bomen in het middelpunt. Annemiek van Loon, de Bomenconsulent en medeauteur, geeft deze workshop over het aanleggen en in stand houden van werkelijk groene speelplekken. Vrijwilligers van de Bomenstichting zijn van harte welkom!

Levende speelplekken zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud. Annemiek laat zien hoe de betekenis en de kwaliteit van bomen vergroot kan worden zodat wij er nog meer van kunnen genieten. Bomen zijn niet alleen om naar te kijken, je kunt er leren, luieren, zorgen en spelen. Annemiek laat zien hoe je met basiskennis over bomen bewoners actief kunt betrekken bij de planvorming en het gebruik van groene speelplekken. Technische aspecten over aanplant en verdamping laten zien hoe een bijdrage kan worden geleverd aan het stadsklimaat. Neem een voorproefje op de onderwerpen via een recensie van Kommee.
Datum: 8 mei a.s.
Locatie en tijd: Amersfoort, 18.30 uur
Meer info en opgave via deze link

Buurt voor behoud oude iep

Buurt voor behoud oude iep

Om een oude iep voor de Oosterkerk in Amsterdam te behouden is een bewoonster in beroep gegaan tegen de kapvergunning. De Bomenstichting heeft de beroepsgronden geformuleerd en bijstand verleend bij de behandeling van de zaak voor de rechter. De uitspraak was op 3 juni 2016: de boom mag worden gekapt. Dit is op 25 juli gebeurd. Zie verder de website van Bomenstichting Amsterdam.

Gevaarlijke N-wegen

Gevaarlijke N-wegen

Op dinsdag 24 april 2018 kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan 50 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Op het NOS-journaal waren die dag beelden te zien van het verwijderen van bomen als een mogelijke invulling van de verbetering van de verkeersveiligheid. Maandag 30 april hebben we de minister onze expertise op het gebied van bomen aangeboden. Om te komen tot effectieve en efficiënte oplossingen. Inmiddels is een reactie van het ministerie ontvangen waarin wordt gewezen op de uitgangspunten die Rijkswaterstaat hanteert bij het veiliger maken van bermen. Tijdens het bepalen of een gevaar (in dit geval een boom) weggehaald kan worden, wordt o.a. ook rekening gehouden met de volgende aspecten: landschap, leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit. Het is dus niet zo dat bomen die te dicht op de weg staan bij voorbaat al weg moeten. Als culturele bomen behouden kunnen worden door bijv. afschermen, dan geniet dat de voorkeur. Zo wil het ministerie cultuur/landschap behouden en de weg veiliger maken. In juni vindt een gesprek met de minister plaats. In het zomernummer van Bomennieuws wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze problematiek.

 

BEA 2.0 in voorbereiding

BEA 2.0 in voorbereiding

De Bomen Effect Analyse (BEA), de standaardmethode van de Bomenstichting om van te voren de effecten op bomen bij bouw en herinrichting inzichtelijk te maken, wordt sinds 2003 landelijk gebruikt en is examenstof voor de ‘groene’ studenten.

Ook gemeenten maken veel gebruik van de mogelijkheden die de BEA biedt. Door toepassing van de BEA zijn ontwerpen aangepast en veel bomen behouden. Ontwikkelingen gaan door, ook in de bomenwereld en daarom is een begin gemaakt met het actualiseren van de BEA. De Bomenstichting werkt hierbij samen met het kennisplatform CROW en gemeenten. De planning is om eind dit jaar de BEA 2.0 te presenteren.

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken, Bomen in het middelpunt is een nieuwe uitgave van de Bomenstichting! Met dit boek wordt het mogelijk werkelijk groene speelplekken aan te leggen en in goede staat te houden. Ook voor kinderen is het boek toegankelijk: Pien, een stoer en slim meisje, beleeft in elk hoofdstuk een bomenavontuur. Lees het interview met Annemiek van Loon over het ontstaan en het doel van dit fraaie boek! Te bestellen via de webwinkel.

13 eiken in Mierlo gered

13 eiken in Mierlo gered

Een verkeersbesluit om de Burgemeester Termeerstraat in Mierlo een betere aansluiting te geven op de Geldropseweg is gestrand bij de Raad van State. Er zouden 13 eiken moeten worden gekapt. Omwonenden en de Bomenstichting zijn door de RvS in het gelijk gesteld. De RvS vraagt zich af of de verkeersveiligheid ten opzichte van de bestaande situatie niet verslechtert en of het verkeersbesluit de bruikbaarheid van de Burgemeester Termeerstraat wel ten goede komt. De belangen van omwonenden bij een verminderde verkeersdruk en een verkeersveilige situatie wegen zwaarder dan het belang om de Burgemeester Termeerstraat herkenbaarder en beter bereikbaar te maken. De gemeente moet nu opnieuw op de bezwaren beslissen. De rechtbank Oost-Brabant had het beroep van de Bomenstichting ongegrond verklaard, omdat de Bomenstichting geen belanghebbende zou zijn. Deze uitspraak is vernietigd: de Bomenstichting is wel degelijk een belanghebbende! Voor realisatie van het verkeersbesluit moeten immers 13 bomen worden gekapt. ABRvS 7 juni 2017, nr. 201506091/2/A1

Red de Hout

Red de Hout

Gemeente Alkmaar heeft het Noordwest Ziekenhuis vanwege uitbreidingsplannen 13.000 m2 zoekgebied gegeven, waarvan maximaal 8.000 m2 mag worden gekapt. Dit betreft de Alkmaarderhout, het oudste cultuurbos van Nederland. Actiegroep ‘Red de Hout’ zet zich in om het stadspark te behouden. Zie de uitzending De Monitor (KRO) op dinsdag 7 mei 2017. Meer info op Red de Hout.

Houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet bevat bepalingen over de bescherming van natuur en dier- en plantensoorten, maar ook over de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet. Alle provincies hebben verordeningen vastgesteld waarin is geregeld hoe een kapmelding moet worden ingediend, waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden verleend. Sommige provincies hebben ook beleidsregels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven wanneer een kapverbod wordt opgelegd.

De provinciale verordeningen (en beleidsregels)
Zoek in de documenten op trefwoord "houtopstanden" en kijk ook naar de begripsbepalingen, waarin definities - bijvoorbeeld "boskern" - zijn gegeven.
Let op: geldigheidsdatum is 26 februari 2017, nadien kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Drenthe
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Flevoland
Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016

Dagje Wet natuurbescherming

Dagje Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Welke kansen biedt de nieuwe wet voor de bescherming en het behoud van bomen? Een artikel hierover stond in het winternummer 2016 van Bomennieuws. Om meer inzicht te krijgen in de werking van de wet organiseren we dit jaar voor onze vrijwilligers drie studiedagen, verspreid over het land: in Leiden (al geweest), Zwolle (al geweest) en Vught. Vanuit praktijkvoorbeelden kijken we naar de juridische aspecten. Edwin Koot zal de cursussen verzorgen. Download het programma.

Datum Vught: 16 september 2017
Opgave voor 1 september a.s. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwilligers zijn onze gast, donateurs en andere betrokken boomliefhebbers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wel vragen we van hen een bijdrage van € 25,-.