Inkomsten

De Bomenstichting financiert haar werkzaamheden uit bijdragen van donateurs, bedrijven en fondsen, zoals het Cultuurfonds. Met ingang van 1 januari 2012 is de Bomenstichting een vrijwilligersorganisatie, die niet afhankelijk is van overheidsfinanciering.

Uitgaven

Donaties, giften en legaten worden aangewend ten behoeve van de missie. Donaties zijn van groot belang om op actuele situaties met bomen in te kunnen spelen. Omwonenden roepen vaak onze hulp in. Bijdragen van fondsen zijn gekoppeld aan projecten en campagnes. Door het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening legt de Bomenstichting verantwoording af naar de donateurs en de fondsen .