leiderdorpDe gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 28 mei 2018 een nieuwe Verordening op de beplantingen vastgesteld. Door inbreng van de Bomenstichting zijn hierin twee belangrijke punten opgenomen. Ten eerste is bepaald dat de verordening ook van toepassing is op houtopstanden die gelegen zijn buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming, voor zover het niet gaat om houtopstanden als bedoeld in artikel 4.1, onderdelen c, d, e en h van de Wet natuurbescherming. Dit zijn fruitbomen en windschermen om boomgaarden (c), kerstbomen (d), kweekgoed (e) en beplanting voor houtige biomassa (h). Hierdoor komen alle andere houtopstanden buiten de bebouwde kom onder de verordening te vallen. Ten tweede is bepaald dat een boom die in aanmerking komt voor plaatsing op de lijst van bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden al onder het kapverbod valt wanneer de eigenaar van het voornemen tot plaatsing in kennis is gesteld (zogenaamde voorbescherming). De verordening is op 10 juli 2018 in werking getreden. Leiderdorp is hiermee de vijfde gemeente die voorbescherming kent. Artikel over voorbescherming in Bomennieuws.